Vedtekter for Mandal Parkering AS

§1
Selskapets navn er Mandal Parkering AS.

§2
Selskapets hovedkontor er i Mandal kommune.

§3
Selskapets hovedformål er å forestå all avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, og forestå håndheving av parkeringsbestemmelsene og annen trafikkhåndheving som er delegert til Mandal kommune med hjemmel i Vegtrafikkloven.
Selskapet kan engasjere seg i tiltak som har betydning for parkeringssituasjonen og beslektede tiltak i kommunen.
Selskapet har som mål å utøve sin virksomhet på en måte som fremmer trafikksikkerhet, tilgjengelighet og trafikkmiljø i tråd med kommunens overordnede mål for byutvikling.
Selskapet kan også engasjere seg i slike oppgaver utenfor Mandal.

§4
Selskapets aksjekapital er kr 1 000 000,- fordelt på 100 aksjer pålydende kr 10 000,- .

§5
Selskapets aksjer er ikke omsettelig. I tilfelle oppløsning av selskapet skal kommunen selv overtas selskapets gjøremål. Et eventuelt overskudd ved en oppløsning skal bare kunne benyttes i selskapets formål.

§6
Det skal ikke deles ut utbytte i selskapet.

§7
Selskapets styre skal ha fem medlemmer, valgt av generalforsamlingen, som også velger styrets leder og nestleder. Det velges et styremedlem av og blant selskapets fast ansatte. Styret velges for 2 år, fortrinnsvis slik at halvparten av de generalforsamlingsvalgte styremedlemmer er på valg hvert år. Leder velges for 1 år.

§8
Den ordinære generalforsamling skal behandle:

  • Styrets årsberetning.
  • Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
  • Fastsettelse av honorar til styret og revisor.
  • Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
  • Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.
  • Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamling.

§9
For øvrig henvises til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Vedtektene gjøres gjeldende fra den dagen datterselskapet er stiftet.


Vedtekter for Parkering Sør AS

§1
Selskapets navn er Parkering Sør AS og er et aksjeselskap heleid av Mandal Parkering AS. Mandal Parkering AS er et aksjeselskap heleid av Mandal kommune.

§2
Selskapets forretningskontor er i Mandal kommune.

§3
Selskapets virksomhet er oppføring, utleie og drift av parkeringsanlegg og alt hva dermed står i forbindelse.

§4
Selskapets aksjekapital er kr. 1 000 000,- fordelt på 100 aksjer a'kr 10 000,- pålydende 10 000 kr.

§5
Selskapets aksjer er ikke omsettelig. I tilfelle oppløsning av selskapet skal Mandal Parkering AS selv overta selskapets gjøremål. Et eventuelt overskudd ved en oppløsning skal bare kunne benyttes i selskapets formål.

§6
Selskapets styre skal ha 3 - 5 medlemmer. Selskapet tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

§7
Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.
På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres :
  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
  • Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor.
  • Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.
  • Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen.

§8
For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning. 

  POSTADRESSE:
  MANDAL PARKERING
  POSTBOKS 116
  4502 MANDAL

  BESØKSADRESSE:
  SKARVØYVEIEN 26
  2. ETG

  ÅPNINGSTID
  EKSPEDISJON:
  Mandag - fredag
  10:00 - 14:00

  TELEFON:
  4000 1177
  
  E-POST:
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Mandal kommune

Webdesign ©2011 Salit